GiK (aSRs)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/02/07)

GiK (aSRs)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/04/12)

GiK (a)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/06/05)

GiK (a)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/06/05)

GiK (a)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/06/05)

GiK (a)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/06/05)

GiK (a)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/06/05)