GiK (aSRs)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/02/07)

GiK (aSRs)
Aegithalos caudatus
(GiK) (21/04/12)